Комунальний заклад "Середня загальноосвітня школа №30 м.Дніпродзержинська" Дніпродзержинської міської ради

 Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ"

Міністерство освіти і науки України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Профільна освіта

Організація профільного навчання у школі

 

     Соціальні перетворення, які відбулися за останнє десятиліття, кардинально вплинули і на освітню ситуацію. Відбулася зміна пріоритету – особистості учнів, тому одним із найважливіших напрямів модернізації освіти в Україні є перехід до профільного навчання. Необхідність у професійному самовизначенні – один із ведучих факторів розвитку особистості. Незначний життєвий досвід дитини створює певні труднощі для професійного самовизначення.  Дуже важливо створити всі умови для того, аби дитина сама обрала те, що їй підходить, що їй допоможе реалізувати себе в майбутньому. Профільне навчання – це не лише поглиблення наукових знань і підготовка до подальшого навчання, але й набуття молоддю трудових умінь, навичок, або навіть  професії, щоб усі випускники шкіл могли включатися у повноцінне життя в суспільстві.

Зміст досвіду нашого педагогічного колективу полягає в теоретичному обґрунтуванні та практичному впровадженні моделі профільної освіти, що ґрунтується на концептуальних засадах системно-суб'єктивного, діяльнісного підходів, визначенні й створенні організаційно-педагогічних умов реалізації даної задачі.

Головною метою діяльності школи є формування компетентної особистості, готової до життєвого, зокрема профільного самовизначення, до самореалізації в швидкозмінних соціально-економічних умовах.

Специфічною для школи метою є профільна орієнтація учнів через початкове профілювання, допрофільну підготовку, профільне навчання та професійну освіту, формування професійної компетентності в регіональних умовах життєдіяльності школи.

Реалізація головної та специфічної мети школи здійснюється через введення профільної підготовки на всіх ступенях навчання.

        Ми вважаємо, що головною метою в здійсненні профільного навчання має бути забезпечення загальнодоступності для молоді, отримання повноцінної початкової професійної освіти в залежності від їх індивідуальних здібностей і потреб, забезпечення професійної орієнтації та самовизначення учнів, встановлення наступності між загальною та професійною освітою. Реалізація головної мети, на нашу думку, передбачає вирішення багатьох завдань, насамперед:

 

 • виявлення на ранніх етапах навчання здібностей дитини до того чи іншого виду діяльності;
 • забезпечення реалізації інтересів, здібностей і потреб дитини, можливості подальшої професійної освіти;
 • гарантію працевлаштування в обраній сфері діяльності;
 • розвиток творчої самостійності, формування системи уявлень, ціннісних орієнтацій, дослідницьких умінь.    

         Реалізації поставлених завдань відповідає розроблена й відпрацьована модель функціонування дидактичної системи, яка забезпечує профільне навчання:

 • програмне забезпечення;
 • структура навчальних планів;
 • добір змісту профільного навчання;
 • проектування моделей випускника.

Опитування показало, що більшість старшокласників (близько 80%) вважають недоцільною існуючу установку на те, що всі шкільні предмети (хімію, математику, історію, фізику тощо) потрібно вивчати всім учням з однаковою повнотою і глибиною. На їхню думку, більшої уваги потребують ті предмети, які орієнтовані на сферу майбутньої професійної діяльності учня, на освітні і життєві його установки.

Моделюючи зміст профільного навчання, ми зрозуміли, що засобом досягнення  поставленої  основної мети є адекватна технологія організації навчального процесу. Тому при формуванні змісту профільного навчання ми керувалися принципами фундаментальності, прагматизму, профільної направленості, нарощування  динамізму профільного змісту навчання. Це дозволило нам створити такі навчальні плани, які враховують базисний компонент, профільні предметні стандарти і навчальні програми, а добір предметів (основних і додаткових), що ми пропонуємо  старшокласникам, дозволяють розширити спеціалізацію з місту освіти.

Зміст профільного навчання ми будуємо на модульній основі з опорою на принципи варіативності, системності, інтеграції.

    Критеріями й показниками досягнення необхідного рівня компетентності є наявність відповідних навчальних компетентностей сформованості внутрішнього світу — потреб, установ, орієнтацій та мотивів діяльності, уяви про самого себе, свої професійно важливі якості.

   Попередній аналіз зовнішніх і внутрішніх умов розвитку школи, її потенціалу, широкого соціального замовлення, потреб та інтересів учнів, їх батьків дозволив визначити як пріоритетний правовий профіль.

   Опрацювання питання розвитку профільної освіти педагогічний колектив почав у 1995 році.  Перший юридичний профільний клас був створений в школі у 1995 році, що поєднував 27 учнів. За минулі роки профільна освіта поширювалася та поглиблювалася. Зараз у  школі 90 учнів 8 класів отримують допрофільну підготовку, а 57 учнів займаються у двох профільних класах. Моніторинг якості навчання показав, що учні профільних класів мають значно вищу мотивацію до навчання та якісний рівень результативності на 15% кращий, ніж в універсальних класах.

      Критерієм високої результативності співпраці педагогів і учнів є підсумки олімпіад, вступ у вищі навчальні заклади за обраним профільним напрямком.

     У закладі, починаючи з молодшої школи, вивчаються : курс „ Я і Україна"  (3-4 кл), „Вчимося бути громадянами "(7кл.), „Основи правознавства"(9кл.), „Громадянська освіта"(10кл.), „Європейський вибір України", „Досліджуючи гуманітарне право"(11кл.).

                            

 

        Профільне навчання забезпечується навчальним планом, навчальними програмами, освітніми технологіями, методиками, нормативно-правовим забезпеченням, посібниками тощо.

        Головне для людини - виховання поваги до прав і Закону як основи демократії. Зважаючи на цю відому істину, наша школа  обрала для профільного навчання юридичний напрям. У 2002 році школа отримала ліцензію Дніпропетровської обласної державної адміністрації про надання освітніх послуг навчальними закладами, пов’язаних з одержанням початкової загальної, базової, повної загальної середньої освіти з профільними юридичними 10-11 класами.

       Але для того, щоб забезпечити свідомий підхід учнів до вибору профілю, а отже, і до обрання професії у майбутньому, роботу необхідно розпочинати в початковій школі.

     

Для свідомого засвоєння учнями духовних цінностей та правових норм учителі створили певну систему роботи:

 • вивчення різноманітних сфер, в яких проявляються духовні цінності і
  правові норми; активізація власного досвіду дітей;
 • розкриття понять за допомогою художніх та поетичних образів;
 • узагальнення та закріплення отриманих знань через ігрові завдання за
  допомогою міжпредметних зв’язків.

     

   У дев'ятих класах вивчається курс „Основи правознавства", який охоплює 12% учнів від загальної кількості. Принциповою відмінністю нової навчальної дисципліни є спрямованість на певну переорієнтацію в правовому світогляді школяра. Ми впевнені, що сенс запровадження цього 

курсу полягає в необхідності розвивати в людині зі шкільного віку почуття гідності, усвідомлення своїх прав і місця в суспільстві, а також можливостей реалізації своїх прав і свобод.

   Завдання курсу — виховання школярів у дусі поваги до прав людини та основних свобод, у піднесенні культури прав людини, у ствердженні людської гідності та вартісності особистості. При вивченні курсу старшокласники переконуються в тому, що життя в демократичному суспільстві залежить від свободи та незалежності його членів.

  Виховання в школярів переконань у необхідності дотримання правових обов'язків - важлива умова підвищення ефективності профілактики правопорушень і шкідливих звичок, соціальної пасивності. У ході вивчення курсу вчитель підкреслює, що права та свободи людини не є суто правовими та нормативними установками, що ці правила поведінки людей випливають з моральних, етичних, політичних, культурних нормативів суспільства.

  Для сприйняття та засвоєння матеріалу створюється такий мікроклімат у класі, коли учень заохочується до вільного висловлення думки та враження, коли свобода гарантована учням і викладачам, коли верховенствують рівність і справедливість. Це є обов'язковою умовою ефективного засвоєння предмета.

  Курс „Громадянська освіта" вивчається за рахунок варіативної складової в 10 класі. Громадянська освіта - інтегрована галузь гуманітарних знань, завдання якої - підготувати молодих громадян України до життя в умовах демократії. Громадянська освіта сприяє розвитку демократичної, політичної культури, формування громадянської компетентності, політико-правових знань, гідності і відповідальності молодих людей, усвідомлення та визнання ними демократичних принципів життя та пріоритету прав людини.

Громадянська освіта, за нашими переконаннями, розглядається як: 

 • комплекс інтегрованих знань;       
 • процес розвитку й поширення цих знань як необхідного компонента громадського суспільства.

Виникла необхідність підготовки спеціалістів з глибоким запасом спеціальних знань з європейських питань, зокрема у сфері законодавства ЄС, його інституцій, політик та процедур прийняття рішень. Зважаючи на це в 11 класі введений курс „Європейський вибір України".

                                               

                                                   

Метою спецкурсу є:

 • істотне поліпшення обізнаності учнів щодо ЄС;
 • розяснення   переваг   для   українського   суспільства   реалізації   цілей
  державної політики у сфері Європейської інтеграції;
 • забезпечення   широкої   суспільної   підтримки   європейського   вибору
  України, зусиль державної влади із втілення Євроінтеграційного курсу;
 • широке   інформування   учнівської   молоді   про   стратегію   реалізації
  євроінтеграційної   політики,   пріоритетних   завдань   у   цій   сфері   для
  досягнення   більш   глибокого   усвідомлення   європейської   інтеграції

       України як головного стратегічного напряму соціально-політичного та
економічного розвитку держави.

  Наша школа є першою сходинкою молодої людини на шляху професіонального вибору і зорієнтовання в майбутньому. Зараз у старшій школі робиться акцент на становленні компетентної особистості, здатної до соціальної адаптації, навчанні протягом усього життя, оволодінні декількома професіями, залежно від кон’юнктури ринку праці.

  Роль учителя профільного предмета, на нашу думку, є вирішальною, бо вчитель суттєво впливає на вибір дитиною майбутньої професії. Курс «Громадянська освіта» та «Європейський вибір України» у 10-11кл. викладає вчитель-методист, відмінник освіти України, учитель історії Боін А.А., яка пройшла спеціальну підготовку при ДОІППО. Це є творча особистість, що постійно працює над собою, шукає нові підходи, оновлює варіативну частину матеріалу, оперативно реагує на потреби регіону, постійно удосконалює форми і методи навчання.

         Головне в профільному навчанні те, що дитина знаходить особистісний сенс успіху навчання. Дитина, вибравши собі профіль навчання, сама вибудовує власну освітню частину шкільної програми. Саме це стає початком її майбутнього професіонального самовизначення. Таким чином, профільна школа оптимізує навчальний процес. Вона дає можливість кожному учневі реалізувати особистісний потенціал і резерви.